Giftenaftrek

Als donateur kunt u genieten van een giften-aftrek als u aan een goed doel geeft dat door de belastingdienst wordt aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De belastingdienst ziet deze donatie als zijne geen inkomsten waar u zelf profijt van heeft en als dusdanig niet belastbaar.
Dat maakt het mogelijk in sommige situatie dat het bedrag dat u schenkt hoger kan uitvallen dan wanneer het niet aftrekbaar is. U kunt er dus voor kiezen of u liever aan een doelstelling geeft die als ANBI is erkent.

De Belastingdienst kent voor particulieren 2 soorten aftrekbare schenkingen. Afhankelijk van de vorm waarin zij gedaan zijn, mogen zij geheel of gedeeltelijk in aftrek worden gebracht op het belastbaar inkomen van de donateur.

Giftenaftrek: Volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting

Periodiek schenken ook wel genoemd periodieke giften of lijfrenteschenkingen zijn volledig aftrekbaar voor u als donateur. De basis voor deze schenking is dat u een overeenkomst sluit met een ANBI waarbij u zichzelf verplicht om gedurende een minimale periode van vijf jaar, jaarlijks een vast bedrag  te schenken. Deze overeenkomst moet direct stoppen bij het overlijden van de schenker.
Vanaf 2014 kan deze overeenkomst zelf door de donateur en het goede doel worden opgesteld, via een notaris of door middel van een modelovereenkomst van de Belastingdienst. Lees hier meer over periodiek schenken

Giftenaftrek: Niet of beperkt aftrekbaar voor de inkomstenbelasting

Voor de aftrek van “gewone giften” geldt een drempelbedrag en een maximum die afhankelijk is van uw inkomen. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum dat 10% bedraagt. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Heeft u een fiscaal partner? Zo ja, dan moet u het inkomen en de giften bijelkaar optellen. Het aftrekbare bedrag mag u onderling verdelen zoals u dat wilt, als het totaal maar 100% is. In veel gevallen komt men niet eens over de drempel of slechts voor een klein gedeelte en zijn giften dus niet of slechts voor een gedeelte afrekbaar. Lees hier meer over “gewone giften”

Stel dat u en uw partner samen een inkomen hebben van € 32.500. De drempel voor aftrek van een gift is dus € 325 (1%) Wat daarboven uitkomt is aftrekbaar voor de belasting.

Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling gaat tijdelijk een extra belastingvoordeel opleveren in de inkomstenbelasting.
Een belastingplichtige mag namelijk in de inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen als giftenaftrek. Deze extra aftrek mag maximaal wordt toegepast tot € 5000 de aan culturele instellingen gedane giften.

Wettekst: Wet Inkomstenbelasting 2001 heeft het volgende opgenomen 1. Het bedrag van giften aan culturele instellingen wordt voor de bepaling van het voor de toepassing van deze afdeling in aanmerking te nemen bedrag verhoogd met 25%, doch ten hoogste met € 1250. 2. Het in artikel 6.39, eerste en tweede lid, bedoelde maximum wordt verhoogd met het bedrag van de in het eerste lid bedoelde verhoging.
Periodieke giften aan culturele instellingen zijn volledig aftrekbaar. Voor gewone giften gaat het plafond (10% van het verzamelinkomen) gelijk omhoog met de 25% verhoging.

Als een goed doel aangemerkt is als ANBI dan weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over de schenking die u doet of een erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt de schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.

Schenkservice biedt vanaf 1 januari 2014 de notariële akte en de onderhandse schenkingsovereenkomst aan via haar website. Als goed doel kan men zelf bepalen vanaf welk bedrag er een onderhandse of notariële overeenkomst moet worden opgesteld.
Schenken.nl aan goede doelen met belastingvoordeel?

De belastingdienst kan de aanwijzing als ANBI van een instelling met terugwerkende kracht intrekken. Er is dan een verschil tussen de einddatum (de datum vanaf wanneer een instelling geen ANBI meer is) en de intrekkingsdatum (de datum waarop wij de aanwijzing als ANBI hebben ingetrokken). Hebt u een gift gedaan aan een instelling in de periode tussen de einddatum en de intrekkingsdatum? Dan kon u niet weten dat deze instelling toen geen ANBI meer was. Daarom mag u deze gift wel aftrekken van de belasting.